LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (Trimble SketchUp)

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (Trimble SketchUp)
VIKTIGT! LÄS DET HÄR AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA HELA ELLER EN DEL AV PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU ALLA VILLKOR I DET HÄR AVTALET. DU SAMTYCKER TILL ATT DET HÄR AVTALET KAN GÖRAS GÄLLANDE I LIKHET MED ANDRA SKRIFTLIGA AVTAL.
OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA ELLER FÖRSÖKA FÅ ÅTKOMST TILL PROGRAMVARAN. OM DU HAR BETALT EN LICENSAVGIFT FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH INTE GODKÄNNER VILLKOREN, KAN DU RETURNERA PROGRAMVARAN MOT FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU (A) INTE ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH (B) RETURNERAR PROGRAMVARAN INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN DET INLEDANDE INKÖPET.
GENOM ATT GODKÄNNA DE HÄR VILLKOREN INTYGAR DU ATT DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE OCH HAR RÄTT ATT INGÅ ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL.
OM DU VILL ANVÄNDA PROGRAMVARAN I EGENSKAP AV ANSTÄLLD, ENTREPRENÖR ELLER OMBUD FÖR ETT FÖRETAG, PARTNERSKAP ELLER LIKNANDE ORGANISATION, MÅSTE DU HA TILLSTÅND ATT UNDERTECKNA OCH BINDA ORGANISATIONEN FÖR ATT DU SKA HA RÄTT ATT GODKÄNNA VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. LICENSERNA SOM BEVILJATS ENLIGT DET HÄR AVTALET GÄLLER ENDAST EFTER GODKÄNNANDE AV SÅDAN AUKTORISERAD PERSONAL.
Om det finns ett gällande avtal mellan dig och Trimble vid någon tidpunkt avseende programvaran, ska villkoren i ett sådant avtal sin helhet ersätta villkoren i det här avtalet. Om du ingår ett separat skriftligt avtal med Trimble avseende programvaran ska därmed detta separata avtal (inte detta) styra din användning av programvaran; och om avtalet sägs upp har du inte rätt att använda programvaran enligt villkoren i det här avtalet efter uppsägningen.
Det här licensavtalet för slutanvändare av programvara (”avtalet”) gäller mellan Trimble Inc., 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085 USA, eller det dotterbolag som anges på beställningsformuläret samt dess dotterbolag (”Trimble”) och kunden (enskild person eller organisation) som har hämtat eller på annat sätt skaffat den licensierade programvaran (enligt definition nedan) för att använda den i egenskap av slutanvändare (”du”). Det här avtalet omfattar programvara och användardokumentation eller teknisk dokumentation som medföljer programvaran (”dokumentation”).
1. Definitioner
”Beställningsformulär” avser en beställning (som utan begränsning även omfattar onlinebeställningar) som upprättas mellan Trimble (eller en auktoriserad Trimble-distributör eller återförsäljare) och dig, enligt vilken du får tillgång till programvaran. Varje beställningsformulär som avser programvaran ska anses utgöra en del av det här avtalet. Det här avtalet är bindande för dig oavsett om du har upprättat ett beställningsformulär tillsammans med Trimble. Beställningsformulär får inte åsidosätta villkoren i det här avtalet. Endast ett skriftligt avtal som undertecknats av Trimble (inte en Trimble-återförsäljare) får åsidosätta villkoren i det här avtalet.
”Datum för ikraftträdande” avser det tidigaste av det datum då du undertecknar ett beställningsformulär eller det datum då programvaran görs tillgänglig för dig för första gången.
”Programvara” avser Trimbles programvaruprodukt(er) för stationära, mobila eller serverdatorenheter (inklusive utan begränsning, SketchUp Make, SketchUp Pro, och SketchUp Viewer) som tillhandahålls i samband med det här avtalet i objektkodsform (eller på annat sätt enligt specifikation i ett tillhörande beställningsformulär), inklusive medföljande SketchUp-tillägg som ingår i någon av de ovannämnda produkterna vid tidpunkten för det inledande inköpet. ”Programvara” ska även inkludera versioner som tillhandahålls till eller köps av dig enligt ett separat support- och underhållsavtal som du kan ingå med Trimble. Om inget annat nämns kallas programvara, Trimble-innehåll och dokumentation i det här dokumentet sammantaget ”programvara”.
”Programvara från tredje part” avser programvara från tredje part som tillhandahålls av Trimble enligt separata villkor.
”Trimble-innehåll” avser 3D-modeller, formatfiler, mallar och annat liknande material och innehåll som ägs av eller används av Trimble och/eller dess dotterbolag under licens, oavsett om det är egenutvecklat eller inte, som görs tillgängligt för dig via programvaran. Trimble-innehåll omfattar inte Google-innehåll (enligt definition i paragraf 13.12).
”Trimble-leverantör” avser antingen Trimble eller en auktoriserad distributör eller återförsäljare av produkter och tjänster från Trimble och som har upprättat ett beställningsformulär tillsammans med dig.
2. Licens
2.1. Licensbeviljande
I enlighet med alla villkor i det här avtalet beviljar Trimble dig en global licens, som inte får överlåtas, inte får underlicensieras och som är icke-exklusiv, för användning av programvaran i maskinläsbar form tillsammans med en dator och ett operativsystem för vilken den var avsedd, men endast: (a) i enlighet med dokumentationen; och (b) i enlighet med eventuella ytterligare licensvillkor, prenumerationsvillkor eller annan användare, säte, dator, användningsområde eller andra begränsningar som anges på tillämpligt beställningsformulär eller på annat sätt specificeras vid köpet. I enlighet med villkoren i det här avtalet beviljar Trimble dig en licens, som inte får överlåtas, inte får underlicensieras och som är icke-exklusiv, i syfte att mata in, överföra, hämta, reproducera, anpassa, göra härledda arbeten baserade på, offentligt utföra och visa, samt modifiera det Trimble-innehåll som är tillgängligt via programvaran i samband med normal användning av sådan programvara.
2.2. Särskilda licensvillkor
2.2.1. SketchUp Make
Programvaran SketchUp Make licensieras endast för icke-kommersiell användning för dina interna verksamhetsändamål. Icke-kommersiell användning innebär att du inte får sälja, hyra ut eller leasa ut programvaruresultatet. All annan användning kräver inköp av en SketchUp Pro-licens. Om du till exempel har en vinstdrivande organisation av något slag eller är anställd hos en vinstdrivande organisation och använder programvaran för detta ändamål är du inblandad i kommersiella aktiviteter och måste därför köpa en SketchUp Pro-licens om du vill använda programvaran. Myndigheter betraktas som kommersiella användare och måste köpa en SketchUp Pro-licens.
2.2.2. SketchUp Pro, SketchUp Viewer
Programvaran SketchUp Pro och SketchUp Viewer får användas för kommersiella ändamål i enlighet med villkoren i det här avtalet.
2.3. Installation
Trimble kan göra programvaran och dokumentationen tillgänglig på disk eller andra medier eller för hämtning i elektronisk form. Trimble ska även tillhandahålla elektroniska lösenord eller andra aktiveringsmekanismer vid behov för att medge licensierad användning av programvaran. Alla licenser ska inledas och leverans ska anses ha inträffat vid datumet för ikraftträdande (eller det datum då programvaran och licensnycklarna först görs tillgängliga för dig om detta inträffar vid ett senare tillfälle). Om beställningsformuläret upprättas tillsammans med en Trimble-leverantör ansvarar respektive Trimble-leverantör helt och hållet för leverans till dig och Trimble ansvarar inte för underlåtenhet att leverera. Om programvaran kräver licensnycklar för att fungera enligt licensieringen till dig levererar Trimble eller tillämplig Trimble-leverantör sådana licensnycklar till dig.
2.4. Programvara som är avsedd att installeras i datorer
Du får kopiera och installera det antal kopior av programvaran för vilka du har betalt den tillämpliga licensavgiften på dina datorer, och dessa kopior får endast användas av dig eller dina anställda. Du får överföra programvaran från en dator till en annan under förutsättning att programvaran tas bort och avinstalleras fullständigt från den tidigare datorn. Du får även göra ett rimligt antal kopior av programvaran i säkerhetskopierings- och arkiveringssyfte.
2.5. Licensbegränsningar
Du får inte (och får inte tillåta tredje part att): (a) dekompilera, ta isär eller på annat sätt backkompilera programvaran eller försöka rekonstruera eller utvinna programvarans källkod, bakomliggande idéer, algoritmer, filformat eller programmeringsgränssnitt på något som helst sätt (utom och bara i den utsträckning som gällande lagstiftning förbjuder eller begränsar begränsningar gällande backkompilering); (b) distribuera, sälja, vidarelicensiera, hyra ut, leasa ut eller använda programvaran (eller någon del därav) för timesharing, värdtjänster, som tjänsteleverantör eller liknande ändamål; (c) avlägsna produktidentifiering som tillverkarspecifika meddelanden, copyright eller andra meddelanden som finns i programvaran; (d) kopiera (utom vad som uttryckligen tillåts i det här avtalet), modifiera eller översätta någon del av programvaran eller inkludera programvara i eller tillsammans med annan programvara, förutom i den utsträckning som uttryckligen godkänts skriftligt av Trimble; (e) försöka kringgå eller inaktivera den mekanism för säkerhetsnyckel som skyddar programvaran mot obehörig användning (utom och bara i den utsträckning som gällande lagstiftning förbjuder eller begränsar sådana begränsningar); (f) offentligt sprida prestandainformation eller analys (inklusive, utan begränsning prestandatester) från någon källa som hänför sig till programvaran; eller (g) använda eller stå som värd för programvaran i en virtuell servermiljö.
2.6. Programvara för utvärdering
I enlighet med villkoren i det här avtalet kan du välja att hämta SketchUp Make eller SketchUp Pro för en utvärderingsperiod på 30 dagar från den dag då programvaran först körs (om inget annat skriftligen ha överenskommits med Trimble) (”utvärderingsperioden”). SketchUp Pro består av funktioner som är tillgängliga i SketchUp Make såväl som funktioner som bara är tillgängliga i SketchUp Pro.
2.6.1. SketchUp Make
Om du väljer att hämta SketchUp Make för en utvärderingsperiod får du även tillgång till funktionerna i SketchUp Pro under utvärderingsperioden i utvärderingssyfte. När utvärderingsperioden har löpt ut återgår programvaran automatiskt till enbart funktionerna i SketchUp Make och de extra funktionerna i SketchUp Pro går inte längre att använda.
2.6.2. SketchUp Pro
Om du väljer att hämta SketchUp Pro för en utvärderingsperiod kan SketchUp Pro göras tillgängligt för dig utan kostnad under utvärderingsperioden så att du ska kunna utvärdera funktionerna. Den del av utvärderingsperioden som återstår visas i programvaran. När utvärderingsperioden upphör att gälla slutar programvaran att fungera.
2.7. Utbildningsversioner
Om du är kvalificerad instruktör på en ackrediterad utbildningsinstitution eller studerar på en ackrediterad utbildningsinstitution och använder programvaran under kursen får du använda programvaran i undervisnings- och övningssyfte (”utbildningsversion”). Detta omfattar installation och användning av programvaran under laborationer på en undervisningsinstitution, under förutsättning att användning av programvaran sker av studerande som ägnar sig åt kursaktiviteter på utbildningsinstitutionen. Om du är anställd på en utbildningsinstitution och ditt ansvarsområde på arbetet inte omfattar kvalificerat instruktörsarbete, måste du dock köpa en kommersiell SketchUp Pro-licens. Utbildningsversioner av programvaran är endast avsedda för utbildningsändamål och får inte användas för kommersiella, professionella eller andra vinstgivande ändamål. Som icke-begränsande exempel: om du exempelvis ingår i personalen som medlem av fastighetsförvaltningsgruppen på en utbildningsinstitution, anses du ägna dig åt vinstgivande aktiviteter och måste köpa en kommersiell SketchUp Pro-licens. Dessutom kan andra villkor gälla för utbildningsversioner, inklusive, utan begränsning, undersöknings- eller upphovskriterier som vid vissa tillfällen kan upprättas av Trimble. Kontakta Trimble för mer information. Utbildningsversioner licensieras under en period på ett år om inget annat anges på beställningsformuläret. När ettårsperioden löper ut upphör din rätt och licens att använda utbildningsversionen av programvaran att gälla och programvaran slutar automatiskt att fungera. Kvalificerade instruktörer, studerande och institutioner får köpa en licens för en utbildningsversion av programvaran årligen om alla programkrav som beskrivs i den här paragrafen uppfylls.
2.8. 3D Warehouse och Extension Warehouse
Trimbles 3D Warehouse och Extension Warehouse samt innehållet i dem inklusive, utan begränsning, 3D-modeller och utökningar görs tillgängliga och licensieras för åtkomst och användning enligt separata avtal.
3. Aktivering av programvara och mätning; Programvaruuppdateringar; Samtycke till användning av data; Sekretess
3.1. Aktivering av programvara och mätning
Trimble får använda ditt interna nätverk och din Internetanslutning i syfte att överföra licensrelaterade data vid tidpunkten för installation, registrering, användning av eller uppdatering av programvaran, samt för validering av äktheten hos licensrelaterade data i syfte att registrera din programvara och skydda Trimble mot olicensierad eller olaglig användning av programvaran.
Trimble får inkludera en inbyggd licensmätningsteknik i programvaran som hjälper dig att undvika oavsiktlig överträdelse mot det här avtalet. Du bekräftar att en sådan mätmodul får sända onlinemeddelanden till Trimble som bekräftar användning av programvaran. Du ska inte avaktivera, ändra eller störa driften av en sådan modul. Trimble får använda ditt interna nätverk för licensmätning.
Trimble använder information som skaffats enligt denna paragraf 3.1 endast för det ändamål som anges i paragraf 3.1.
3.2. Programvaruuppdateringar
Programvaran kan meddela och informera dig när uppdateringar av programvaran är tillgängliga. Programvaran medger att du begär och tar emot uppdateringar automatiskt och gör detta som standard, men du kan välja att avaktivera den här funktionen. Du behöver vidta åtgärder för att hämta och installera programvaran i datorn eftersom detta inte sker automatiskt. ”Uppdateringar” omfattar underhållsversioner, felkorrigeringar och mindre uppdateringar av din aktuella version av programvaran.
3.3. Samtycke till användning av data
Trimble får, direkt eller via tredje part, samla in och använda teknisk information, information om dig och/eller data som du tillhandahåller i samband med din användning av programvaran eller vid tillhandahållande av underhåll och teknisk support gällande programvaran. Trimble använder inte sådan information i en form som identifierar dig personligen, utom i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla underhåll och teknisk support eller förbättra din användning av programvaran, t.ex. begära feedback gällande programvaran, tillhandahålla viktiga uppdateringar, skicka meddelanden angående förhandsutgåvor av programvaran eller förbättra programvaran. Du erkänner att Trimble, i den utsträckning som lagstiftningen medger, inte åtar sig något ansvar för lagring av dina data eller information.
3.4. Sekretess
Det är mycket viktigt för Trimble att skydda användarnas sekretess. Som ett villkor för att hämta och använda programvaran godkänner du villkoren i Trimbles sekretesspolicy på http://www.trimble.com/privacy, vilka kan uppdateras då och då utan föregående meddelande. Information som samlas in av Trimble i samband med din licens och användning av programvaran kan lagras och bearbetas i USA eller något annat land där Trimble eller dess ombud har anläggningar. I enlighet därmed samtycker du, genom att använda programvaran, till överföring av sådan information till ett annat land. Du erkänner och godkänner att Trimble, om lagstiftningen så kräver eller i god tro, får tillgång till, får spara och avslöja din kontoinformation om bevarande eller avslöjande är rimligt nödvändig för att: (a) uppfylla gällande lag, föreskrift, juridisk process eller myndighetsbegäran; (b) upprätthålla det här avtalet, inklusive undersökning av potentiella överträdelser mot detta; (c) identifiera, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem (inklusive, utan begränsning, filtrering av skräppost); (d) besvara supportbegäranden från användare; eller (e) skydda Trimbles, dess användares och allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet. Trimble ansvarar inte för utövandet av, eller valet att inte utöva, rättigheter enligt det här avtalet.
4. Ägarskap
Oaktat något motstridande i det här dokumentet, förutom de begränsade licensrättigheter som uttryckligen beskrivs häri, har och behåller Trimble och dess leverantörer alla rättigheter, all ägande- och förfoganderätt (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter avseende patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter) i och till programvaran och alla kopior, ändringar och härledda arbeten därav (inklusive eventuella ändringar som inbegriper någon av dina idéer, feedback eller förslag). Du bekräftar att du bara får en begränsad licensrätt till programvaran och att inga ägarskapsrättigheter överförs till dig enligt det här avtalet eller på annat sätt, oavsett eventuell användning av begreppen ”inköp”, ”försäljning” eller liknande i det här dokumentet.
5. Betalning
Du ska betala alla avgifter som är kopplade till den licensierade programvaran och eventuella tjänster som köpts enligt tillämpligt beställningsformulär. Alla betalningar ska ske i förväg före leverans av en programvarulicens om inget annat anges skriftligen av Trimble eller tillämplig Trimble-leverantör. För samtliga avgifter gäller att de inte återbetalas efter att betalning har skett om inget annat uttryckligen anges häri. Du ansvarar för alla skatter, innehållande av skatt, tullavgifter och uttaxeringar som uppstår i samband med beställningen (utom skatter som baseras på Trimbles eller Trimble-leverantörens nettoinkomst).
6. Avtalsperiod
6.1. Period
Det här avtalet gäller från datumet för ikraftträdande och upphör att gälla vid den tidpunkt då alla licenser och prenumerationer har upphört att gälla i enlighet med deras egna tidsperioder (”perioden”). Du kan även säga upp det här avtalet när som helst genom att radera programvaran permanent i sin helhet. Båda parterna får säga upp det här avtalet (inklusive alla tillhörande beställningsformulär) om den andra parten: (a) misslyckas med att åtgärda ett eventuellt påtagligt brott mot det här avtalet inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande om ett sådant brott; (b) avbryter verksamheten utan efterträdare; eller (c) söker skydd i samband med konkurs, konkursförvaltning, stiftelseurkund, uppgörelse med fordringsägare, ackordsuppgörelse eller jämförbara rättsliga åtgärder, eller om någon sådan rättslig åtgärd vidtas mot en sådan part (och inte avvisas inom sextio (60) dagar). Om du har ingått ett separat skriftligt avtal med Trimble som styr programvaran och detta avtal sägs upp, sägs det här avtalet automatiskt upp och du har inte längre rätt att använda programvaran. Uppsägning är inte en exklusiv gottgörelse och rättsliga åtgärder enligt det här avtalet ska inte påverka eventuella andra gottgörelser parten kan ha rätt till enligt det här avtalet, i lagstiftningen eller på annat sätt. Även om du har upprättat ett beställningsformulär tillsammans med en Trimble-leverantör samtycker du till att Trimble är en tredjeparts förmånstagare gällande beställningsformuläret och har rätt att säga upp det här avtalet enligt uppgifter i paragraf 6 (Avtalsperiod).
6.2. Avslutande
När det här avtalet har upphört att gälla eller sagts upp ska du upphöra med all användning av programvaran, förstöra alla kopior därav och intyga detta skriftligen till Trimble.
6.3. Fortlevnad
Paragraf 2.5 (Licensbegränsningar), 4 (Ägarskap), 5 (Betalning), 6.3 (Fortlevnad), 7 (Garantifriskrivningar), 9 (Skadeslöshet), 10 (Begränsning av gottgörelser och skadeersättning), 11 (Konfidentiell information), 12 (Exportefterlevnad; Efterlevnad av lagstiftning) och 13 (Allmänt) ska fortsätta att gälla efter att det här avtalet har sagts upp eller när det har upphört att gälla.
7. Garantifriskrivningar
PROGRAMVARAN OCH ALLA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. VARKEN TRIMBLE ELLER DESS LEVERANTÖRER LÄMNAR ANDRA GARANTIER, VILLKOR ELLER ÅTAGANDEN, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. TRIMBLE LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR (i) ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV, (ii) ATT PROGRAMVARAN ÄR FELFRI, (iii) SAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL PROGRAMVARANS SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET ELLER PRESTANDA, (iv) ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS OCH (v) SAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN. DU KAN HA ANDRA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. I DEN FULLSTÄNDIGA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES I LAGSTIFTNINGEN SKA VARAKTIGHETEN HOS EVENTUELLA GARANTIER SOM KRÄVS AV LAGSTIFTNINGEN DOCK BEGRÄNSAS TILL DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. TRIMBLE LÄMNAR INGA GARANTIER GÄLLANDE EVENTUELLA KOMPONENTER FRÅN TREDJE PART I PROGRAMVARAN. I tydlighetssyfte påtar sig Trimble inte ansvar och ansvarar inte för händelser som uppstår utanför Trimbles kontroll eller dess underleverantörers, andra utvecklares, affärspartners eller licensgivares kontroll, inklusive händelser som force majeure, myndighetsåtgärder, samhällsfientliga åtgärder, strejker, naturkatastrofer eller fel på eller inskränkningar av elförsörjning, telekommunikation eller datanätverk eller -tjänster.
8. Support och underhåll
Trimble tillhandahåller support- och underhållstjänster för SketchUp Pro till en extra avgift enligt standardvillkoren för tjänster som finns att få på begäran hos Trimble eller på http://help.sketchup.com/sv/policy. Support- och underhållstjänster är inte tillgängliga för SketchUp Make.
9. Skadeslöshet
Du samtycker till att hålla Trimble och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, ombud och anställda skadeslösa gällande alla anspråk, processer eller åtgärder som uppstår till följd av eller som på något sätt hänför sig till din felaktiga användning av programvaran eller din överträdelse mot det här avtalet, inklusive all ansvarsskyldighet eller de kostnader som uppstår till följd av anspråk, förluster, skadeersättningar, processer, domar, kostnader för rättstvister och advokatarvoden av alla slag. I sådana fall tillhandahåller Trimble ett skriftligt meddelande om sådana anspråk, processer eller åtgärder till dig.
10. Begränsning av gottgörelser och skadeersättningar
10.1. Avstående från vissa skadeersättningar
VARKEN TRIMBLE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR FÖR AVBROTT I ANVÄNDNINGEN, FÖRLORADE DATA, FEL I SÄKERHETSMEKANISMER, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE FÖRLORADE VINSTER ELLER DATA), OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ÖVRIGT, ÄVEN OM INFORMATION OM SÅDANA TÄNKBARA SKADOR HAR LÄMNATS I FÖRVÄG.
10.2. Ansvarsbegränsning
OAKTAT EVENTUELLA ANDRA VILLKOR I DET HÄR AVTALET SKA TRIMBLES OCH DESS LEVERANTÖRERS FULLSTÄNDIGA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ENLIGT DET HÄR AVTALET INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU HAR BETALT TILL TRIMBLE ENLIGT DET HÄR AVTALET.
10.3. Friskrivning gällande högriskaktiviteter
PROGRAMVARAN ÄR INTE FELTOLERANT OCH HAR INTE UTVECKLATS, ELLER TILLVERKATS OCH ÄR INTE AVSEDD FÖR ANVÄNDNING VID LIVSUPPEHÅLLANDE ÅTGÄRDER, MEDICINSKA AKTIVITETER, NÖDAKTIVITETER, VERKSAMHETSKRITISKA AKTIVITETER ELLER ANDRA AKTIVITETER SOM OMFATTAS AV STRIKT ANSVAR ELLER ÄR RISKFYLLDA (”HÖGRISKAKTIVITETER”). TRIMBLE FRISKRIVER SIG I SYNNERHET FRÅN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE LÄMPLIGHET FÖR HÖGRISKAKTIVITETER. DU FRAMHÅLLER OCH GARANTERAR ATT DU INTE KOMMER ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (ELLER TILLÅTA ANVÄNDNING) I HÖGRISKAKTIVITETER OCH SAMTYCKER TILL ATT TRIMBLE INTE HAR NÅGOT ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN I HÖGRISKAKTIVITETER. DU SAMTYCKER TILL ATT HÅLLA TRIMBLE SKADESLÖST I SAMBAND MED SKADEERSÄTTNINGAR, ANSVARSSKYLDGHET ELLER ANDRA FÖRLUSTER SOM BLIR FÖLJDEN AV SÅDAN ANVÄNDNING.
10.4. Fortlevnad av begränsning av gottgörelser och skadeersättningar
Parterna samtycker till att begränsningarna som anges i paragraf 10 ska fortleva och fortsätta att gälla även om en begränsad gottgörelse som specificeras i det här avtalet inte är tillräcklig för det huvudsakliga ändamålet.
11. Konfidentiell information
All programvara, dokumentation eller teknisk information som tillhandahålls av Trimble (eller dess ombud) ska anses vara ”Trimbles konfidentiella information” utan någon märkning eller vidare beteckning. Förutom vad som uttryckligen godkänns i det här dokumentet ska du hålla Trimbles konfidentiella information konfidentiell och inte använda eller avslöja den. Du bekräftar att avslöjande av Trimbles konfidentiella information skulle orsaka betydande skador för Trimble som inte kan gottgöras endast genom skadeersättning och därför är Trimble, efter sådant avslöjande av dig, berättigat till lämplig, skälig gottgörelse förutom den eventuella lagstadgade gottgörelsen.
12. Exportefterlevnad; Efterlevnad av lagstiftning
12.1. Exportefterlevnad
Du bekräftar att programvaran kan vara föremål för exportbegränsningar av myndigheterna i USA och importbegränsningar av vissa utländska myndigheter. Du får inte, och får inte tillåta tredje part att avlägsna eller exportera programvaran eller någon direkt produkt av den från USA eller tillåta export eller återexport: (a) till (eller till en medborgare eller boende i) ett land som omfattas av embargo eller stödjer terrorister; (b) till någon på U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders eller U.S. Treasury Departments lista över särskilt betecknade medborgare; (c) till något land där sådan export eller återexport är begränsad eller förbjuden eller till vilket myndigheterna i USA eller någon av deras agenturer kräver en exportlicens eller annat myndighetsgodkännande vid tidpunkten för export eller återexport utan att först skaffa en sådan licens eller godkännande; eller (d) på annat sätt kränka export- eller importbegränsningar, lagstiftning eller föreskrifter hos något organ eller någon myndighet i USA eller utomlands. Du samtycker till ovanstående och garanterar att du inte befinner dig i, står under kontroll av, eller är medborgare eller boende i ett sådant förbjudet land eller finns med på en lista över förbjudna parter. Programvaran får vidare inte användas vid konstruktion eller utveckling av nukleära, kemiska eller biologiska vapen eller missilteknik, eller för terroristaktivitet utan föregående tillstånd från myndigheterna i USA.
12.2. Efterlevnad av lagstiftning
Du ansvarar för efterlevnad av alla gällande lagar, föreskrifter och förhållningsregler vid användning av programvaran och resultat som härleds från programvaran.
13. Allmänt
13.1. Tilldelning
Det här avtalet binder och är till nytta för de enskilda parternas tillåtna efterträdare och övertagare. Trimble kan tilldela det här avtalet till något dotterbolag eller i samband med en fusion, omorganisation, förvärv eller annan överföring av alla eller i stort sett alla Trimbles tillgångar eller värdepapper. Du får inte tilldela eller överlåta det här avtalet i sin helhet eller delar av det utan Trimbles skriftliga tillstånd. Alla försök att överlåta eller tilldela det här avtalet utan ett skriftligt tillstånd är ogiltiga.
13.2. Uppdelning av avtal
Om något villkor i det här avtalet bedöms vara ogenomförbart eller ogiltigt av en domstol i en kompetent jurisdiktion ska villkoret begränsas i minsta nödvändiga utsträckning så att resten av avtalet kan fortsätta att gälla.
13.3. Styrande lagstiftning, jurisdiktion och jurisdiktionsort
13.3.1. Om du inte har skaffat den här programvaran i Kanada eller EU styrs det här avtalet av lagstiftningen i delstaten Kalifornien och USA utan hänsyn till konflikter mellan lagbestämmelser och utan hänsyn till FN-konventionen om internationell försäljning av varor. I sådant fall är jurisdiktionen och jurisdiktionsorten för åtgärder som hänför sig till innehållet häri delstaten Kaliforniens och USA:s federala domstolar i Santa Clara County, Kalifornien, och båda parterna underordnar sig härmed jurisdiktionen hos sådana domstolar.
13.3.2. Om du har skaffat den här programvaran i Kanada styrs det här avtalet av lagstiftningen i provinsen Ontario, Kanada, bortsett från de regler däri som styr konflikter mellan lagar och utan hänsyn tagen till FN-konventionen om internationell försäljning av varor. I sådant fall är jurisdiktionen och jurisdiktionsorten för åtgärder som hänför sig till innehållet häri domstolarna i domsagan York, provinsen Ontario, och båda parterna underordnar sig härmed jurisdiktionen hos sådana domstolar.
13.3.3. Om du har skaffat den här programvaran i EU styrs det här avtalet av lagstiftningen i Nederländerna, bortsett från de regler däri som styr konflikter mellan lagar och utom hänsyn till FN-konventionen om internationell försäljning av varor. I sådana fall är jurisdiktionen och jurisdiktionsorten för åtgärder som hänför sig till innehållet häri domstolarna i Amsterdam, Nederländerna, och båda parterna underordnar sig härmed jurisdiktionen hos sådana domstolar.
13.4. Meddelanden och rapporter
Alla meddelanden eller rapporter gällande det här avtalet ska vara skriftliga. Om meddelanden eller rapporter skickas till Trimble ska de skickas till adressen ovan och mottagaren ”Legal Department” ska anges. Om meddelanden eller rapporter skickas till dig ska de skickas till den adress som du angav vid beställningstillfället. Meddelanden och rapporter ska anses vara överlämnade: (a) vid mottagande med personlig leverans; (b) vid mottagande av brev med mottagningsbevis eller rekommenderat brev i USA (returkvitto krävs); eller (c) en dag efter att de har skickats vid leverans nästa dag av en kommersiell leveranstjänst.
13.5. Korrigeringar; Avståenden
Inga tillägg, ändringar eller korrigeringar av det här avtalet ska vara bindande om de inte har undertecknats av en auktoriserad representant för varje part som berörs av avtalet. Inget avstående kan göras för genomförande eller underlåtenhet att upprätthålla eller utöva rättigheter enligt det här avtalet och inget avstående träder i kraft om det inte är skriftligt och undertecknat av en auktoriserad representant på uppdrag av den part som har formulerat avståendet.
13.6. Hela avtalet; Version på engelska
Det här avtalet är den kompletta och exklusiva redogörelsen för den ömsesidiga överenskommelsen mellan parterna och den ersätter och upphäver alla tidigare skriftliga och muntliga avtal och meddelanden som hänför sig till innehållet i det här avtalet. Inget villkor på något beställningsformulär eller på något annat verksamhetsformulär som används av dig ersätter villkoren i det här avtalet och alla sådana dokument som har utfärdats av en part och som hänför sig till det här avtalet ska endast användas för administrativa ändamål och inte ha någon juridisk påverkan. Paragrafrubrikerna i det här avtalet är endast för praktiska skäl och har ingen juridisk påverkan eller avtalspåverkan. Den officiella vedertagna versionen av det här avtalet finns online på http://www.sketchup.com/sv/license/d/sketchup. Det officiella språket för de här användningsvillkoren är engelska. Om det förekommer en konflikt mellan den engelska versionen och en översättning gäller versionen på det engelska språket.
13.7. Oberoende parter
Avtalets parter är oberoende parter. Det finns ingen relation som partnerskap, samarbetsbolag, anställning, franchisetillstånd eller agentur som har skapats mellan parterna. Ingen av parterna har rätt att binda den andra parten eller utsätta den andra parten för skyldigheter utan den andra partens föregående skriftliga tillstånd.
13.8. Force majeure
Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för fördröjning eller underlåtenhet att fullfölja en skyldighet enligt det här avtalet (utom underlåtenhet att betala avgifter) om fördröjningen eller underlåtenheten beror på oförutsedda händelser som inträffar efter undertecknandet av det här avtalet och som ligger utanför parternas rimliga kontroll, t.ex. strejker, blockad, krig, terrorism, upplopp, naturkatastrofer, licensavslag eller ändringar av lagstiftning eller föreskrifter från myndigheter, i den mån som en sådan händelse förhindrar eller fördröjer den berörda parten från att uppfylla sina skyldigheter och parten inte kan förhindra eller avlägsna force majeure-händelsen till rimlig kostnad.
13.9. Granskning
Efter Trimbles skriftliga begäran ska du skriftligen intyga att din användning av programvaran sker i fullständig överensstämmelse med villkoren i det här avtalet (inklusive eventuella begränsningar på tillämpligt beställningsformulär). Trimble eller dess auktoriserade representant kan, efter föregående rimlig underrättelse minst tio (10) dagar i förväg, inspektera och granska dina register och användning av programvaran för att bekräfta överensstämmelse med avtalet. Alla sådana inspektioner och granskningar utförs under vanlig arbetstid och på ett sätt som inte medför orimliga störningar i din verksamhet. Du ansvarar för kostnader för sådan granskning endast i de fall då granskningen avslöjar att din användning inte sker enligt det licensierade användningsomfånget samt för obetalade licensavgifter.
13.10. Publicitet; Pressmeddelanden
Du får inte utfärda eller framställa pressmeddelanden, publikationer eller offentliga referenser gällande ditt förhållande till Trimble om du inte i förväg informerar Trimble om föreslagen publicitet, skickar allt föreslaget publicitetsmaterial till Trimble för granskning och skaffa skriftligt tillstånd från Trimble i förväg i varje specifikt fall.
13.11. Slutanvändare hos myndigheter
Programvaran är kommersiell datorprogramvara. Om användaren eller licensinnehavaren av programvaran är ett organ, en avdelning eller annan enhet hos myndigheter i USA begränsas användning, duplicering, reproduktion, utgivande, modifiering, avslöjande eller överlåtande av programvaran eller tillhörande dokumentation av vilket slag som helst, inklusive tekniska data och handböcker av ett licensavtal eller av villkoren i det här avtalet i enlighet med Federal Acquisition Regulation 12.212 för civila ändamål och tillägget Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 för militära ändamål. Programvaran utvecklades helt och hållet på privat bekostnad. All annan användning är förbjuden.
13.12. Programvara och innehåll från tredje part
13.12.1. Programvara från tredje part
Om så anges i dokumentationen kan programvaran innehålla eller vara försedd med viss programvara från tredje part (inklusive programvara med öppen källkod eller annan programvara som kan göras tillgänglig för dig i källkodsform). Den här programvaran från tredje part licensieras inte i det här avtalet utan licensieras enligt villkoren (”tredjepartslicens”) i dokumentationen, via en klickning för att godkänna villkoren och/eller i programvaran från tredje part. Förutom vad som kan anges i licensen från tredje part erbjuder varken Trimble eller Trimble-leverantörer någon garanti i samband med programvara från tredje part och varken Trimble eller Trimble-leverantörer är ansvarsskyldiga gentemot dig för sådan programvara från tredje part. ”Programvara med öppen källkod” avser kod från ”öppna källor” (enligt definition i Initiativet för öppen källkod), ”kostnadsfri” kod (enligt definition av Free Software Foundation), gruppkällkod, inklusive eventuella bibliotek eller kod som licensieras enligt allmän offentlig licens (General Public License), eller annan programvara som i allmänhet görs tillgänglig kostnadsfritt på Internet i källkodsform.
13.12.2. Google-innehåll
En del av Trimbles programvara har utvecklats för att användas tillsammans med Google-sökningar och andra tjänster. Därför definieras din användning av Trimbles programvara även av Googles tjänstvillkor på http://www.google.com/intl/sv/policies/terms och Googles sekretesspolicy på http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.
Programvaran möjliggör tillgång till och visning av visst innehåll, inklusive fotografier som underlicensieras till Trimble av Google Inc. (”Google”) och Googles licensgivare (”Google-innehållet”). Genom att använda programvaran får du ingen äganderätt och Google och/eller dess licensgivare behåller all äganderätt till Google-innehållet. Du får inte använda, komma åt eller låta andra använda eller komma åt Google-innehållet på något sätt som inte tillåts enligt det här avtalet om du inte har specifik tillåtelse för detta av Trimble, Google eller av ägaren till innehållet i ett separat avtal. Funktionen fotostrukturer ger tillgång till vissa Google-ägda gatubilder som har licensierats av Google till Trimble för att göra det möjligt att skapa modeller med fotostruktur (”Street View-innehållet”). Trimble beviljar dig en personlig, global, royaltyfri, icke-tilldelningsbar och icke-exklusiv underlicens för att använda, reproducera, modifiera, framföra offentligt och visa offentligt samt skapa härledda arbeten av Street View-innehållet i form av en modell som skapats med funktionen fotostrukturer (en ”fotostrukturmodell”). Du får inte skilja eller separera Street View-innehållet från fotostrukturmodellen. Utan Trimbles eller Googles föregående skriftliga tillstånd får du inte använda eller distribuera en fotostrukturmodell i en karterings- eller geografisk tillämpning eller tjänst (förutom en tjänst som ägs och drivs av Google, t.ex. Google Earth).Slutanvändaravtal gällande SketchUp, version ”D”, november 2016